Posts Tagged ‘ אוטובוס ’

האיקו // אוטובוס

אוטובוס רועם
מסע דטרמיניסטי
אל הלא נודע

מודעות פרסומת

האיקו // Highway to hell

האיקו אורח מאת לי

אוטובוס לוהט
מאחור שני תינוקות
מוות לכולם

האיקו // האוטובוס

מחכה שעה

האוטובוס מפוצץ

ואין בו מזגן

מודעות פרסומת