Posts Tagged ‘ גבול ’

האיקו // במוצב

מוצב על הגבול
ניתוק מהמציאות
ומאינטרנט

רק לחשוב על כמות האיטמים החדשים בRSS עושה לי תאבון.

מודעות פרסומת

האיקו // מעבר לגבול

תחושה של אקוורד

אבודים ללא מפה

מעבר לגבול

האיקו // הגבול

הטשטש הגבול
בין אנלוגי לבין
הדיגיטלי

האיקו // "גבול"

בגבול אין גדר

היא נמצאת על המפה

בודריאר צוחק

מודעות פרסומת