Posts Tagged ‘ מזגן ’

האיקו // בלי שליטה

מזגן בלי שלט
לנתק או לחבר
קור-חום בינארי

מודעות פרסומת

האיקו // זה זמן המזגן

מזגן – ניצחון

האדם על הטבע

לפחות בקרב

האיקו // האוטובוס

מחכה שעה

האוטובוס מפוצץ

ואין בו מזגן

האיקו // אודה למזגן

מזגן – נצחון

האדם על הטבע

קטן אך מורגש!

מודעות פרסומת