Posts Tagged ‘ מם ’

סופר הברות, מסלסל סילסולים – האיקו מזרחי

רכז הממים הישראלי אני יכול לקבל פלאפל כותב:

סופר הברות
ומסלסל סילסולים
האיקו מזרחי*

ומדגים את פאר היצירה המזרחית בביטים של 5-7-5

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

האיקו // נייאן

שומע בלופ
מרגיש את כוחי חוזר
שב למאמר

 

האיקו // יו דווג,

יש מם בכלב

כך שתלהג בזמן

שאתה נוהג

מודעות פרסומת