Posts Tagged ‘ ניחוח ’

האיקו // שליח

שליח נסע
והשאיר מאחוריו
ניחוח פיצה

מודעות פרסומת