Posts Tagged ‘ שליח ’

האיקו // שליח

שליח נסע
והשאיר מאחוריו
ניחוח פיצה

מודעות פרסומת
מודעות פרסומת